Klagomålshantering

Vid vår skola/fritids vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal/det arbetslag det berör. Kontakt sker via personligt samtal, mobil eller meddelande på Schoolsoft.

Enligt 4 kap. 8 § i skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot klagomål gällande utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv bestämma hur klagomålshanteringen ska vara utformad och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att alla kan se hur klagomål ska hanteras. De ska även innehålla en intern ansvarsfördelning som bland annat visar vem som har ansvaret för att ta emot och hantera de klagomål som kommer in samt hur de dokumenteras.

Huvudmannen ska informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de ska gå tillväga för att lämna klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.

Klagomål möjliggör ett tillfälle att förbättra verksamheten. Alla klagomål skall hanteras enligt en gemensam rutin och den som lämnat ett klagomål skall få återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår rätt kvalitet i enlighet med de lagar och regler som finns för verksamheten.

Med synpunkter avses övrigt som framförs och berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar.

Blankett för klagomål och synpunkter fylls i av vårdnadshavare och finns på skolans hemsida.

Klagomålshantering

  1. Blankett med klagomål inkommer via kansliet och vidarebefordras till rektor.
  2. Rektorn bekräftar inom 10 arbetsdagar för insändaren att ett ärende är skapat.
  3. Rektorn i kontakt med eventuell berörd personal för att få syn på sakfrågan.
  4. Rektorn dokumenterar klagomålsärendet skriftligt med vilka åtgärder som gjorts och om en varning har utfärdats (detta är viktigt om det skulle uppstå fler ärenden i framtiden).
  5. Rektorn dokumenterar även ärendet kortfattat i ett specifikt dokument som ska ligga till grund för verksamhetens årliga sammanställning och analys.
  6. Rektorn meddelar insändaren av klagomålet med ett skriftligt svar av vilka åtgärder som vidtagits.

Synpunktshantering

  1. Blankett med synpunkt inkommer via kansliet och vidarebefordras till rektor.
  2. Rektorn bekräftar inom 10 arbetsdagar för insändaren att synpunkten har dokumenterats för kommande analys av verksamheten och vid behov lyfts upp vid skolans ledningsmöte.
  3. Rektorn överför synpunkten till ett specifikt dokument som ska ligga till grund för verksamhetens årliga sammanställning och analys.

Årlig sammanställning

Sammanställning och analys av inkomna synpunkter/klagomål skall göras årligen av rektor enligt gällande rutin i det systematiska kvalitetsarbetet.

Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på årlig basis kan mönster och brister upptäckas, åtgärdas och bidra till förbättringar och utveckling av verksamheten. Det hjälper oss att bli bättre. Uppföljning av denna rutin sker en gång per år av huvudmannen och verksamheternas chefer.